Algemene voorwaarden
AZ Barbecue & Gourmet Partyservice B.V.

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:
AZ: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AZ Barbecue & Gourmet Partyservice B.V.
Bezorggebied:
- Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden
- België
- Duitsland, enkel in de volgende postcodegebieden:
40000-42999
45000-47999
50000-50999
51000-51149
51368-51381
52000-52999
Gehuurde: door AZ aan Klant ter beschikking gestelde materialen zoals omschreven in de Overeenkomst (bijvoorbeeld: barbecues, barbecuegerei, servies en bestek)
Klant: iedere (rechts)persoon die een bestelling plaatst bij AZ of aan wie AZ een offerte uitbrengt.
Overeenkomst: de orderbevestiging dan wel door Klant bevestigde offerte zoals in art. 3.2 van deze algemene voorwaarden omschreven.
Partijen: AZ en Klant gezamenlijk
Reguliere bezorgtijden: dagelijks tussen 8:30 uur en 18:00 uur 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van AZ en alle Overeenkomsten die worden gesloten met AZ.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
2.4 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig is, blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen de vernietigde/nietige bepaling vervangen door een verglijkbare bepaling die overeenkomt met het doel en de strekking van de vernietigde/nietige bepaling.
2.5 AZ is bevoegd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving. 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Offertes van AZ worden gedurende veertien dagen na verzending van die offerte gestand gedaan, tenzij de offerte een andere geldigheidsduur vermeldt.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra Klant schriftelijk akkoord is met een nog geldige offerte of zodra AZ, na ontvangst van een aanvraag van een bestelling, een schriftelijke orderbevestiging verstuurt naar Klant. Indien de orderbevestiging afwijkt van de bestelling door Klant, dient Klant hierover AZ te informeren. AZ zal dan zorgdragen voor een nieuwe orderbevestiging.
3.3 Klant zal te allen tijde alle redelijke medewerking verlenen en op verzoek van AZ of eigener beweging nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen aan AZ. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AZ verstrekte gegevens waarop AZ de orderbevestiging heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten. AZ is niet gehouden om door Klant foutief ingevulde gegevens na het verzenden van de orderbevestiging nog te wijzigen.
3.4 Het is AZ toegestaan om, als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de bestelling op onjuiste of onvolledige informatie blijkt te berusten, de inhoud van de Overeenkomst eenzijdig te annuleren of te wijzigen.
3.5 Mondelinge afspraken zijn pas rechtsgeldig en juridisch bindend nadat ze door AZ schriftelijk zijn bevestigd.
3.6 AZ is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, zoals de betaling van een borgsom.
3.7 Als AZ het bij de bestelling opgegeven adres niet kan vaststellen of niet kan verifiëren dat op het opgegeven adres de bestelling kan worden afgeleverd, wordt de bestelling geweigerd.

4. Prijs en betaling

4.1 De door AZ gehanteerde prijzen zijn inclusief btw en gelden uitsluitend voor de vereengekomen prestaties. De prijzen die op de website worden genoemd zijn inclusief bezorgkosten voor zover levering plaatsvindt binnen de Reguliere Bezorgtijden. Voor bezorging buiten de Reguliere Bezorgtijden kan AZ een extra vergoeding vragen.
4.2 Alle door AZ geuite bedragen zijn steeds in euro’s. Klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.
4.3 Als zich na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen voordoen ten aanzien van prijsbepalende factoren zoals personeelskosten, energiekosten, vervoerskosten en kosten van grondstoffen, is AZ gerechtigd de meerkosten door te berekenen aan Klant. 
4.4 Klant kan de bestelling betalen tijdens het online bestelproces of per pin bij aflevering. Contante betaling (bij aflevering) is niet mogelijk. Klanten die beschikken over een KVK- en
BTW-nummer kunnen tevens achteraf betalen middels een factuur.
4.5 Indien op het moment van levering van de bestelling door Klant het verschuldigde bedrag nog niet is betaald, ontvangt Klant een factuur die binnen zeven werkdagen na ontvangst van de factuur moet worden betaald. De termijn van zeven werkdagen is een fatale termijn. Indien Klant het verschuldigde bedrag niet binnen voornoemde termijn betaalt, is Klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is Klant over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd.
4.6 Indien Klant ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet tot betaling overgaat, kan AZ de vordering uit handen geven. Klant is in dat geval tevens gehouden tot vergoeding van alle redelijke (buiten)gerechtelijke kosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van AZ onverlet.
4.7 Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 AZ spant zich in om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Alle Overeenkomsten met AZ worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
5.2 AZ verbindt zich jegens Klant om prestaties te leveren die voldoen aan de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
5.3 AZ is niet gehouden om bij de uitvoering van haar diensten aanwijzingen van Klant op te volgen, in het bijzonder niet wanneer dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien AZ echter besluit om deze aanwijzingen op te volgen, zullen de daarmee gepaard gaande extra kosten door Klant worden vergoed.
5.4 AZ is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
5.5 Klant mag de geleverde materialen en etenswaren enkel gebruiken voor het overeengekomen gebruik, dat bij afwezigheid van een omschrijving daarvan in de Overeenkomst het volgende inhoudt: het bereiden van maaltijden op een barbecue en het consumeren van de geleverde etenswaren voor private doeleinden met uitsluiting van commerciële doeleinden.
5.6 Bestaat Klant volgens de Overeenkomst uit meerdere (rechts)personen, dan is elk van die (rechts)personen tegenover AZ hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.
5.7 Met betrekking tot de door AZ verrichte prestaties en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van AZ volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs. 

6. Levering, kwaliteit en risico-overgang

6.1 AZ levert de bestelling op de dag en het tijdstip dat is overeengekomen. Indien er geen tijdstip van levering is overeengekomen zal de levering plaatsvinden op de overeengekomen dag op een door AZ te kiezen tijdstip binnen de Reguliere Bezorgtijden.
6.2 Overeengekomen bezorgtijden zullen door AZ in acht worden genomen maar zijn nimmer bindend en zijn geen fatale termijnen.
6.3 De plaats van levering is het adres dat in de Overeenkomst staat vermeld, voor zover dit adres in het Bezorggebied gelegen is en met dien verstande dat AZ niet op postbusadressen levert.
6.4 Etenswaren worden gekoeld geleverd tot, voor zover die aanwezig is, aan de voordeur van Klant. Is er geen voordeur, dan is AZ bevoegd de etenswaren achter te laten op een door haar te kiezen plek in de buurt van de plaats van levering.
6.5 Indien op het moment van levering niemand aanwezig is op de plaats van levering, mag AZ de bestelling mee retour te nemen. AZ is bevoegd maar niet verplicht om diezelfde dag nog een afleverpoging te doen.
6.6 Goederen gelden als geleverd zodra deze zijn afgeleverd op de plaats van levering conform artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden. Vanaf het moment van aflevering komt het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de goederen voor risico van de Klant.
6.7 Vanaf het in art. 6.4 beschreven moment, draagt Klant zorg voor het (voedsel)veilig opslaan en gebruiken van eventuele etenswaren. Instructies van AZ ten aanzien hiervan dienen in acht te worden genomen. 

7. Verhuur, schade en verlies

7.1 Het Gehuurde blijft eigendom van AZ en wordt enkel aan Klant verstrekt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Het Gehuurde wordt expliciet niet aan Klant geleverd in het kader van koop- en verkoop.
7.2 De huurperiode duurt van het moment van aflevering tot en met de overeengekomen dag van retournering. Als partijen geen dag van retournering zijn overeengekomen is de dag na de dag van aflevering de dag van retournering.
7.3 Klant dient de materialen te beheren als goed huurder en de hoogst mogelijke zorg te betrachten ten aanzien van de materialen. Klant dient materialen te gebruiken met inachtneming van de instructies van AZ, de geldende veiligheidsvoorschriften en wet- en regelgeving. Door AZ geleverde barbecues, messen en andere potentieel gevaarlijke voorwerpen mogen enkel worden gebruikt door personen van achttien jaar of ouder.
7.4 De gehuurde materialen dienen te worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin die zijn geleverd, met dien verstande dat gebruikelijke en passende gebruikssporen als gevolg van het gebruik van de barbecue en bijbehorende materialen voor de overeengekomen diensten, zoals etensresten, zijn toegestaan. Terugname van het Gehuurde door AZ sluit een vordering uit hoofde van schadevergoeding niet uit.
7.5 Op Klant rust de plicht om melding te maken van achtergebleven non-food gebruiksgoederen die AZ om welke reden dan ook niet heeft retour genomen. AZ is bevoegd alsdan die goederen weer retour nemen.
7.6 Het is Klant niet toegestaan om het Gehuurde door te verkopen of in gebruik te geven aan derden.
7.7 Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, draagt Klant, indien vereist, zorg voor alle benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen.
7.8 Het is Klant niet toegestaan om (technische) veranderingen aan de geleverde materialen aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van AZ.
7.9 AZ garandeert niet dat de geleverde materialen te allen tijde beschikbaar zullen zijn zonder storingen of onderbrekingen. AZ behoudt zich het recht voor de diensten te onderbreken
voor onderhoud.
7.10 Schade, diefstal, vermissing of vervreemding van c.q. aan het Gehuurde, veroorzaakt of ontstaan binnen de periode waarin Klant voor het Gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan AZ te worden gemeld. Het is Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van AZ tot herstel danwel vervanging over te gaan.
7.11 Klant is jegens AZ aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door c.q. aan het Gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van
schuld van Klant of derden dan wel van overmacht.
7.12 Indien sprake is van een in lid 1 genoemde situatie, zal AZ dit schriftelijk kenbaar maken aan Klant. Indien Klant de inhoud van dit schrijven van AZ niet binnen 48 uur na ontvangst daarvan betwist, wordt Klant geacht met de inhoud van het schrijven in te stemmen. AZ is alsdan gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten daarvan aan Klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van AZ om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

8. Overmacht

8.1 AZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst met Klant, als AZ daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan een oorzaak of situatie die buiten de macht of risicosfeer van AZ ligt, die van zodanige aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van AZ gevergd kan worden, zoals overheidsmaatregelen, natuurrampen, ernstige wanordelijkheden, verkeersinfarcten, algemene vervoersproblemen en overmacht van toeleveranciers van AZ.
8.3 In geval van overmacht heeft zowel AZ als Klant de bevoegdheid om de Overeenkomst(en) schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding. 

9. Annulering, wijziging bestelling en ontbinding

9.1 Overeenkomsten kunnen tot 2 dagen voor de dag van levering kosteloos worden geannuleerd. Eventuele reeds aan AZ verrichte betalingen door de Klant worden dan door AZ
teruggestort.
9.2 Een annulering die door Klant is gedaan na het verstrijken van de onder 8.1 genoemde annuleringstermijn, heeft tot gevolg dat AZ de overeengekomen prijs geheel in rekening mag
brengen bij Klant.
9.3 AZ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering ten aanzien van derden. Klant vrijwaart AZ voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering.
9.4 Wijzigingen in de bestelling kunnen tot 2 dagen voor de dag van levering worden doorgegeven aan AZ. Een wijziging van de bestelling komt slechts tot stand nadat AZ deze wijziging heeft bevestigd middels een schriftelijke orderbevestiging (zie artikel 3.2 en 3.5). Een als gevolg van de wijzing ontstane prijsverhoging moet door Klant worden voldaan op de wijze als benoemd onder 4.4. Een als gevolg van de wijziging ontstane prijsvermindering wordt door AZ verrekend.
9.5 Klant is van rechtswege in verzuim indien een verplichting uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet wordt nagekomen.
9.6 In geval van verzuim is AZ bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien AZ hiertoe overgaat blijft de prijs van de bestelling verschuldigd en dienen eventuele eigendommen van AZ aan haar te worden geretourneerd.
9.7 AZ is verder bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Klant surseance van betaling of faillissement of een vergelijke regeling aanvraagt of als op Klant dewettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard, zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding of restitutie van reeds ontvangen gelden. 

10. Aansprakelijkheid

10.1 AZ is niet aansprakelijk voor schade van Klant of derden door welke oorzaak dan ook, behoudens schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van AZ.
10.2 Aansprakelijkheid van AZ is in alle gevallen beperkt tot directe schade. AZ is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld schade die wordt veroorzaakt door stagnatie van bedrijfsvoering, gederfde winst of verlies aan verdienvermogen. Klant dient zich hiervoor zelf adequaat te verzekeren.
10.3 AZ is evenmin aansprakelijk voor fouten van het personeel van AZ of van personen die door AZ worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van AZ.
10.4 AZ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of Klant ter beschikking gestelde gegevens.
10.5 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van AZ beperkt tot een bedrag gelijk aan driemaal de prijs van de Overeenkomst en tevens tot maximaal het bedrag dat uit hoofde van de verzekering wordt uitgekeerd aan AZ.
10.6 Klant is (eind)verantwoordelijk voor een juist gebruik van de door AZ geleverde (gevaarlijke) materialen en etenswaren. Klant vrijwaart AZ voor aansprakelijkheid voor schade van hemzelf en van derden die wordt veroorzaakt door van AZ afkomstige materialen en/of etenswaren en/of het Gehuurde. Klant zal in het geval dat AZ aansprakelijk wordt gehouden door een derde alle door AZ geleden schade, waaronder kosten van rechtsbijstand, vergoeden. 

11. Reclamaties en klachtenafhandeling

11.1 Klant dient het Gehuurde en etenswaren zo snel mogelijk, maar gelet op de aard van de producten binnen twee uur, na levering te inspecteren en te keuren op gebreken.
11.2 Bij klachten zijdens Klant, dient Klant dit zo snel mogelijk na constatering van het gebrek, doch uiterlijk twee uur na levering door AZ, schriftelijk en gemotiveerd te melden bij AZ. Klant dient AZ de mogelijkheid te bieden om de klachten, voor zover er sprake is van een gebrek zijdens AZ, op te lossen en eventuele gebreken te verhelpen.
11.3 Indien er sprake is van een gebrek zijdens AZ en AZ er niet in slaagt het gebrek te verhelpen zoals bedoeld in art. 11.2, dan is Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

12. Privacy

12.1 Persoonsgegevens die Klant aan AZ kenbaar maakt, worden gebruikt voor het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst, eventuele invordering van verschuldigde betalingen en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. AZ houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en zal de gegevens van Klant nimmer aan derden verstrekken, behoudens de bij en krachtens de wet geregelde gevallen. De wijze waarop AZ met persoonsgegevens omgaat is vastgelegd in haar, van tijd tot tijd te wijzigen privacyverklaring. Deze is raadpleegbaar op de website van AZ.
12.2 Als Klant een bestelling plaatst bij AZ, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van AZ. Het staat Klant te alle tijden vrij om AZ te verzoeken hem uit het klantenbestand te halen, aan welk verzoek AZ zal voldoen. 

13. Geschillen

13.1 Op de rechtsverhouding tussen AZ en Klant is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen AZ en Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond. 

14. Bedrijfsinformatie

14.1 AZ is geregistreerd in het KVK handelsregister onder nummer: 12023114
14.2 BTW-nummer: NL811988764B01